top of page
Johdon suorahakupalvelut

MEISTÄ

Executive Hunt

Olemme mukana kehittämässä asiakkaan liiketoimintaa etsimällä ja löytämällä asiakkaan menestyksen kannalta uusia potentiaalisia osaajia ja tuloksentekijöitä. Tuomme asiakkaan käyttöön oman laajan kokemuksemme ja toiminnan korkean laadun sekä erikoisosaamisemme.

 

Executive Hunt Oy on ammattilaisorganisaatio, joka tietää mitä pitää tehdä ja miten pitää toimia - ja myös mitä ei kannata tehdä.

Tiimi

Executive Huntin tiimillä on lähes 30v. kokemus rekrytoinnista ja laaja kokemus eri toimialojen ja yritysten rekrytointiprosessien johtamisesta ja toteuttamisesta.

Executive Hunt Oy:n headhunterit ovat johtaneet ja toteuttaneet onnistuneesti yhteensä yli 9.000 erilaista headhunting -toimeksiantoa.

Co-Founder | Partner | Headhunter

ESA SALOSENSAARI
Esa Salosensaari

Esa on liiketoiminnan ja headhunting-toiminnan ammattilainen, jolla on omakohtaista kokemusta monien eri yritysten ja liiketoimintojen johtamisesta ja kehittämisestä. Hän on kehittänyt strategiaa ja johtanut sen mukaista operatiivista toimintaa. Rekrytointikokemusta hänellä on noin 30 v ja headhunting -kokemusta yli 20 v. Esalla on yrittäjän tahtotila ja luonne, sekä laajaa kokemusta yritysten käynnistämisestä ja johtamisesta. Hän on ollut mukana lähes kaikissa liiketoiminnan- ja teollisuuden alojen asiakasprojekteissa. Esan eritysvahvuutta ovat ylimmän johdon ja keskijohdon headhunting -prosessien kokonaisvaltainen johtaminen ja toteuttaminen.

Co-Founder | Partner | Headhunter

KARI SERJAMAA
Kari Serjamaa

Karilla on pitkä ja vankka kokemus toimimisesta niin yrityspäättäjän kuin headhunterinkin roolissa. Yrityksen strategian määrittäminen ja sen operatiivinen toteuttaminen yhdessä johtoryhmän kanssa on sitä käytännön johtamisen kokemusta jota Kari hyödyntää nykyisin headhuterina. Uteliaisuus ja kyky kyseenalaistaa positiivisella tavalla asioita ovat niitä osaamisalueita joiden avulla hän löytää toimivat ratkaisut eri asiakastilanteisiin. Karin vahvuutena on ylimmän johdon ja keskijohdon headhuntingprosessien johtaminen ja toteuttaminen myös kansainvälisissä konteksteissa.

Co-Founder | Partner | Headhunter

VILLE ALANEN

Villellä on yli 20 vuoden kokemus kasvuyhtiöiden johtamisesta, valmentamisesta ja kehittämisestä. Kyky ymmärtää asiakkaan todellinen tilanne ja tulevaisuuden tavoitteet / strategia luovat vahvan pohjan yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Asioiden tavoitteellistaminen, prosessit ja mittaaminen ovat Villen ydinosaamisalueita ja lähellä sydäntä. Villellä on vahva yrittäjän asenne ja luonne kaikessa toiminnassa. Hyvä luottamus asiakkaiden kanssa luo pohjan onnistuneeseen headhunting -prosessin toteutukseen. Ville paneutuu jokaiseen asiakasprojektiin 110%, joka kuvastaa hänen tapaansa hoitaa asioita ammattimaisesti loppuun asti. Ihmisenä Ville on utelias, tavoitteellinen ja helposti lähestyttävä.

Headhunter

JUKKA VIRI

Jukalla on pitkä ja monipuolinen kokemus vaativista johto- ja hallitustehtävistä, joissa hän on tarkastellut liiketoimintaa laajasti eri näkökulmista, toimeenpannut strategioita sekä rakentanut osaavia ja menestyviä organisaatioita. Jukan taustaan kuuluvat myös useiden liiketoimintamuutosten johtaminen, vaativat projektit sekä merkittävät investoinnit. Ajassa elävä strategia sekä osaamisen ja organisaatioiden jatkuva kehittyminen ovat hänelle sydämen asia. Näistä elementeistä Jukka kokoaa ainekset headhunting-prosessien onnistumiseen.

Headhunter

PEKKA PIIPPONEN

Pekalla on yli 30 vuoden kokemus myynnistä, myynnin johtamisesta sekä organisaatioiden kehittämisestä. Yrittäjähenkinen asenne ja vahva strateginen osaaminen ovat Pekan vahvuuksia, joilla hän on luotsannut menestyksellisesti kasvavia yrityksiä. Parhaimmillaan asiakasluottamus syntyy, kun molemmat osapuolet istuvat samalla puolella pöytää ja parasta ratkaisua etsitään yhdessä. Luottamus ja tunnollisuus kuvaavat toimeksiannoissa parhaiten sitä metodia, jolla Pekka paneutuu hankkeisiin ja toteuttaa toimeksiantoja.

Headhunter

TERO PANHELAINEN

Terolla on laaja kokemustausta johtamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä muuttuvassa toimintaympäristössä sekä kaupan että teollisuuden alalta. Hänellä on myös monipuolinen kokemus johdon rekrytoinneista sekä yritysjärjestelyistä ja niihin liittyvästä muutosjohtamisesta.

 

Kyky luoda toimintaympäristöstä selkeä kokonaiskuva, innovatiivinen ote liiketoiminnan pullonkauloihin ja tulevaisuuden tarpeisiin sekä vahva asiakasymmärrys luovat pohjan onnistuneelle strategialle. Kirkas strategia, virtaviivaiset prosessit ja niitä tukeva organisaatio, kannustava työyhteisö sekä vahva asiakasfokus ovat Teron johtamisajattelun keskiössä. Hänen toimintaperiaatteisiinsa kuuluvat aina myös tavoitteellisuus, korkea työmoraali ja luottamus.

Headhunter

HANS PUROLA

Hans on liiketoiminnan kehittäjä, jonka yli 25 vuoden kokemus ulottuu tiimien rakentamisesta organisaatiotason muutosjohtamiseen, kotimaisista palveluntarjoajista kansainvälisiin ympäristöihin sekä yksiköiden johtamisesta hallitustyöskentelyyn ja advisor-rooleihin. Hansin vahvuuksiin kuuluu digitaalisen maailman tuntemus, kyky hahmottaa nopeasti kokonaisuuksia ja muodostaa näkemys siitä, millaisia muutoksia tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Uteliaisuus eri alojen liiketoiminnan mekanismeja ja globaalin talouden muutoksia kohtaan ajaa Hansia olemaan mukana ajan hengessä, niin strategisten mahdollisuuksien kuin henkilöjohtajuudenkin osalta. Hansin tavoite on: oikeisiin rooleihin parhaat henkilöt.

Lead Advisor

KAI-PETTERI PURHONEN

Kai-Petterillä on laaja kokemus yritysten operatiivisesta johtamisesta ja hallitus- työskentelystä. Kokemus hallitustyöskentelystä usealla toimialalla sekä erityyppisten omistajien kanssa on luonut pohjan omaksua eri johtamisen tilanteet ja yhdistää niissä jo opittua tulevaisuuden tarpeisiin. Henkilöstö voimavarana ja strategian lähtökohtana on yhtiön toiminnan ja suunnittelun perusta.


Juuri tämä sai Kai-Petterin kiinnostumaan Executive Huntin konseptiin perustuvasta toiminnasta, joka lähtee liikkeelle distruptiivisesti huomisen - ei eilisen - tarpeesta. Kai-Petteri on innostunut oppimaan uutta ja uskoo kokemuksensa auttavan asiakkaita myös ylimmän johdon rekrytoinneissa.

Executive Hunt tarjoaa yksilölliset headhunting-ratkaisut. 
Strateginen rekrytointikumppani

Me löydämme.

Useiden kymmenien vuosien kokemus rekrytoinnista osoittaa, että löydämme varmasti juuri sinun organisaation liiketoimintatavoitteisiin sopivan ratkaisun.

Miksi Executive Hunt?

Muuttuvaa maailmaa kuvaa myös ehdokkaiden oma näkökulma, joka tarkoittaa sitä, että potentiaalinen ehdokas on entistä kriittisempi ja valikoiva siitä millaiseen yritykseen hän haluaa mennä töihin, mitä haluaa tehdä ja miten hän haluaa työskennellä. Rekrytointi isossa kuvassa on siis entistä vaikeampaa ja riskialttiimpaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen, kasvun ja kustannusten näkökulmasta.

 

Executive Hunt Oy tiedostaa ja huomioi nuo kaikki yhteiskuntaan ja markkinaan vaikuttavat tekijät ja ratkaisee ne omalla konseptoidulla, systemaattisella ja prosesseihin perustuvalla, korkean laadun ammattimaisella erikoisosaamisellaan asiakkaan eduksi. Executive Hunt Oy tuottaa asiakkaalle varmuutta ja mitattavaa toimintaa sekä onnistunutta lopputulosta. Executive Hunt Oy edustaa konservatiivisella alalla innovatiivista ja tuloksia tuottavaa strategista kumppaninäkökulmaa.

bottom of page